Staf Dan Karyawan

ema
                                                Elvira Maria Talik (Bendahara)
Frida
                                                              Frida, SH (KTU)

Jola
                                                    Christien Jolawaty (Tata Usaha)
adi
                                                   Anthonius Adi Firmanto, S.Kom